Yhdistyksen tiedot , yhteydenotto:


Otathan yhteyttä sähköpostitse

Yhdistyksen sähköpostiosoite on nobodysdogsuomi@gmail.com. Adoptiokyselyissä pyydämme kertomaan perheestä, kodista, asuinpaikasta, koirahistoriasta ja -kokemuksesta, sekä miksi ja minkä koiran haluaisi  adoptoida, jotta löytäisimme jokaiselle koiralle mahdollisimman sopivan loppuelämän kodin! 

Tilitiedot

ADOPTOINNEILLE, TUKITUOTTEILLE , KANNATUSJÄSENMAKSUILLE ja muille maksuille:

Nobodys dog Suomi-Serbia ry
Tilinumero/ iban: FI3057800720403844
Bic-koodi: OKOYFIHH
Pankki: Helsingin OP

Seuraa meitä

Facebook
Instagram

 


                       Säännöt

Rekisterinumero: 207.133

Rekisteröity Patentti- ja rekisterihallitukseen: 20.12.2011.

1.Yhdistyksen nimi ja toimipaikka Nobody´s dog - Suomi-Serbia ry, kotipaikka Vihti

2.Tarkoitus ja toiminnan laatuYhdistyksen tarkoituksena on esitää kodittomien koirien adoptoimista Serbiasta Suomeen sekä parantaa koirien hyvinvointia ja niiden elinolosuhteita Serbiassa sekä yleisesti edistää eläinsuojelua.

3.Tarkoituksensa totetuttamiseksi yhdistys- tuo voittoa tavoittelematta Serbiasta kodittomia koiria Suomeen adoptoitavaksi- neuvoo ja opastaa koirien adoptoijia toimimaan tavalla, joka edistää eläinten hvyinvointia- harjoittaa alaansa liittyviä julkaisu-, valistus- ja koulutustoimintaa- järjestää kokouksia, tapaamisia ja muita vastaavia tilaisuuksia- pyrkii vaikuttaman eläinsuojelulainsäädäntöön sekä viranomisten päätöksiin ja toimintaan antamalla lausuntoja, ehdotuksia ja kannanottoja jotka edistävät eläinten hyvää kohtelua toimii muillakin vastaavilla tavoilla, jotta eläinten hyvä kohtelu ja rakkaus eläimiin lisääntyisivät.- toimintansa tukemisesksi yhdistys vastaanottaa avustuksia ja lahjoituksia, omistaa toimintansa kannalta tarpeellista irtanta omaisuuta sekä järjestää tarvittaessa asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia, rahankeräyksiä, myyjäisiä ja maksullisia huvitilaisuuksia.

4. JäsenetYhdisykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistysen kokouksessa kutsua henkilö joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistysken toimintaa.

5. Jäsenen eroaminen ja erottaminenJäsenellä on oikeus erota yhdityksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllän yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säänöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

6. Liittymis- tai jäsenmaksuVarsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää vuosikokouksessa kunniapuheenjohtaja.

7. HallitusYhdistyksen asioita hoitaa hallitus johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 2-5 uuta varsinaista jäsentä sekä 0-5 varajäsentä. Hallituksen toimintakausi on vuosikokouksen välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä olessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtjan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

8. Yhdistyksen nimen kirjoittaminenYhdistyksen nimen kirjottaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

9. Tilikausi ja tilintarkastusYhdityksen tilintarkastus on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

10. Yhdistyksen kokouksetYhdityksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määrämänä päivänä tammi-toukokuussa. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen hallitus niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kynnesosa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Yhdistyksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

11. Yhdistyksen kokouksen koollekutusminenHallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetulla kirjeellä, yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomaehdessä tai sähköpostitse.

12. VuosikokousYhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1) Kokouksen avaus 2) Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi äänten laskijaa. 3) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4) Hyväksytään kokouksen työjärjestys 5) Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto 6) Päätetään tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille 7) Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet 8) Valitaan hallituksen puheenjohtja ja muut jäsenet 9) Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa tai yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa 10) Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun11) Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminenPäätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistysken purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa laukkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.


MITÄ NYT?

Tue projektejamme